Festival mimořádných projektů

Soutěž

Pravidla a podmínky KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE (dále též „pravidla")

I. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže (dále jen „Soutěž") je New Wind Production s.r.o., 748 01 Hlučín, Slovanská 20, IČO: 055 746 33, DIČ: CZ05574633 (dále jen “Pořadatel").

II.  DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE

 1. Soutěž proběhne od 17.5.2022 do 22.5.2022
 2. Každý soutěžící se soutěže smí účastnit jen jednou, a to pod svým skutečným jménem.

III.  ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

 1. Účastníkem soutěže (dále jen “Soutěžící”) může být soukromá osoba s osobním profilem na sociální síti Instagram, s trvalým nebo přechodným pobytem na území ČR a splní další podmínky uložené v těchto pravidlech. Účastí v soutěži akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.
 2. Zaměstnanci a osoby blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pořadatele jsou z účasti v soutěži vyloučeni.
 3. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (zejména, avšak nikoli výhradně, za funkčnost internetového připojení, sociální sítě Instagram apod.).
 4. Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky soutěže a splní kritéria pro výherce stanovená v těchto pravidlech. Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím Instagramové stránky Pořadatele.

IV. PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěžním úkolem je napsat do komentářů pod soutěžní příspěvek, na co se Soutěžící nejvíce těší na Štěrkovně Open Music 2022.

V.  VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

 1. V soutěži se hraje o následující výhry: 2x vstupenka na festival Štěrkovna Open Music 2022, konaný 28.-30.7.2022.
 2. Výherci budou Pořadatelem kontaktováni po vyhodnocení soutěže do 29.5.2022 a bude s nimi domluven termín předání výhry. Nebude-li možné výherce kontaktovat či výherce nebude reagovat nejpozději do 19.6.2022, výhra bez náhrady propadá ve prospěch Pořadatele.
 3. Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.
 4. Podmínky získání a převzetí výhry - výhru získává 1 soutěžící, který dle Pořadatele správně odpoví na soutěžní otázku Pořadatele. Výherce bude vybrán ze všech komentářů Soutěžících s relevantní odpovědí na soutěžní úkol.

VI. KONTAKT

Kontaktní e-mail pro zasílání dotazů a připomínek ohledně soutěže: info@sterkovnamusic.com.

VII.  SVOLENÍ A LICENCE

 1. Zapojením do soutěže souhlasí Soutěžící se zpracováním zaslaných osobních údajů (tedy v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail) pro potřeby soutěže a jejího vyhodnocení. Jejich zpracování proběhne v souladu s (Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) účinné od 25.5.2018. zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň soutěžící potvrzuje, že si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a že všechny jím uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
 2. Pořadatel prohlašuje kompletní osvobození společnosti Instagram od závazků každým účastníkem a upozorňuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Instagram ani s ní spojena.

VIII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s těmito pravidly nebo dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez možnosti odvolání.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby změnit pravidla během soutěže.
 3. Zapojením do soutěže vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. Výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele, odvolání však může mít za následek nemožnost předání případné výhry.
 4. Zveřejněné výsledky jsou konečné a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné povinnosti vůči státu. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 17.5.2022.
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů